1.1. ReachUm (onderdeel van Heers): ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53227034
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ReachUm een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Dienst: de geleverde diensten (content, publicaties, advies) van ReachUm aan Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van ReachUm zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Heers alleen bindend indien en voor zover deze door ReachUm uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Verplichtingen ReachUm
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert ReachUm dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt ReachUm steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever vrijwaart ReachUm van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en aangeleverde content (tekst en beeld).
4.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of wederverhuren, tenzij anders overeengekomen.
4.4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Heers het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van ReachUm zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen
6.1. De door ReachUm vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij vermeld in de webshop) en andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Heers zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd dient per opdracht schriftelijk te worden vastgelegd tussen Opdrachtgever en ReachUm. Aangekochte publicaties in de webshop worden binnen 14 werkdagen na bestelling opgeleverd.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ReachUm of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is ReachUm toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien ReachUm door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van ReachUm.
10.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Heers niet nakomt is ReachUm zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ReachUm op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
11.1. Opdrachtgever dient de door ReachUm uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
11.2. Alle door Heers uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
11.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.5. In bovenstaande gevallen heeft Heers voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Heers vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1.ReachUm  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Heers behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
12.2. ReachUm is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3. ReachUm is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
12.4. De eventuele aansprakelijkheid van Heers is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
12.5. ReachUm is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Heers werkzaam zijn.
12.6. ReachUm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door het installeren van software door de Opdrachtgever zelf of derden.
12.7. ReachUm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet, minder of anders functioneren van de geleverde dienst als gevolg van externe factoren zoals wijzigingen in internet browsers, mobiele devices, content management software zoals bijvoorbeeld WordPress, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn en andere platformen.

Artikel 13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stemming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ReachUm door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ReachUm kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en beëindiging
14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
14.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
14.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft ReachUm het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van ReachUm op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 16. Wijzigingen AV
16.1. ReachUm heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.
16.2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.
16.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 17. Reclame
17.1. Bij gebreke van verplichtingen van ReachUm dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 (dertig) dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van ReachUm.
17.2. Indien ReachUm de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
17.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
17.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 18. Slotbepalingen
18.1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
18.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
18.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.